ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ควรลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการมีราคาต่ำลงไหม

administrator

August 24, 2022

ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด กับการเบิกค่าเช่าบ้าน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่และไม่มีสิทธิจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ รัฐควรจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ครอบคลุมถึงข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือผลักดันให้มีโครงการบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่

administrator

August 24, 2022

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

administrator

August 24, 2022

หักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้หรือไม่ ?

หักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้หรือไม่ ?
นาย ก. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่ง ซึ่งนาย ก. เห็นว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

administrator

August 24, 2022

รัฐวิสาหกิจกับการจ้างงานคนพิการ

รัฐวิสาหกิจกับการจ้างงานคนพิการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจ้างงานให้กับผู้พิการ

administrator

August 20, 2022

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นาย ก. ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง

administrator

August 17, 2022