ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด กับการเบิกค่าเช่าบ้าน

ถาม : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่และไม่มีสิทธิจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ รัฐควรจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ครอบคลุมถึงข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือผลักดันให้มีโครงการบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่

ตอบ : เรื่องนี้ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมาย

ที่บังคับใช้แก่ส่วนราชการที่อยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดประเภทของข้าราชการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาฯ ไว้ในมาตรา ๔ ว่า “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ   พลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร การกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบกับงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔

ให้คำจำกัดความคำว่า “ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน ตามมาตรา ๕ และ  พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา ๗ กำหนดว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงาน   ในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน      แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด     (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน (3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง … ดังนั้น การแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา ๔ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมถึงข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จะไม่ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่กรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น การจะผลักดันให้มีโครงการบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นั้น เห็นว่า เป็นอำนาจการพิจารณาของส่วนราชการต้นสังกัดร่วมกับสถาบันการเงินต่อไป

***************************************