ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต่อมาจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐสามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินภารกิจได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ และประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาระบบราชการ

สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ 7 ประการ ซึ่งเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประการหนึ่งก็คือ การบริหารราชการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น โดยในมาตรา 30 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้กระทรวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการร่วม คือ หน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน นำงานบริการของแต่ละหน่วยงานทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูลข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนำร่องด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างบ้าน ขอน้ำ ขอไฟ เป็นต้น ต่อมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมนำร่องต้นแบบ คือ ศูนย์บริการร่วมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศูนย์บริการร่วมเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม ศูนย์บริการร่วมกระทรวง และศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

สำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงการคลัง (ฝั่งลานจอดรถ) และเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา และได้มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการร่วมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักให้ศูนย์บริการร่วมเป็นศูนย์กลางการให้บริการจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังอย่างแท้จริง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจแก่ประชาชนได้อย่างสูงสุด