คณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

             ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 30 กำหนดไว้ว่า “ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วม”

            เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 33/2554 ลงวันที่ 30 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังขึ้นใหม่ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1303/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงกาคลัง สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

1. ปลัดกระทรวงการคลัง                                                                           ที่ปรึกษา

2. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                                             ประธานกรรมการ      

3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                                                          กรรมการ

4. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมธนารักษ์ที่ได้รับมอบหมาย                            กรรมการ

5. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่ได้รับมอบหมาย                         กรรมการ

6. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมศุลกากรที่ได้รับมอบหมาย                            กรรมการ

7. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพสามิตที่ได้รับมอบหมาย                      กรรมการ

8. อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากรที่ได้รับมอบหมาย                        กรรมการ

9. ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ              กรรมการ

    นโยบายรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมาย          

10. ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการ

      ที่ได้รับมอบหมาย                   

11. ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง        กรรมการ

      ที่ได้รับมอบหมาย

12. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง     กรรมการ

  13. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  กรรมการ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

  14. ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง                                                กรรมการ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                          

  15. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล                                 กรรมการและ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                     เลขานุการ

  16. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                             กรรมการและ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

  17. ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล                                            กรรมการและ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

  18. ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์                                              กรรมการและ

        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ