คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

administrator

September 27, 2022

ประกาศผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์https://บตัรสวสั ดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป

administrator

September 27, 2022

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565

administrator

September 1, 2022

โครงการคนละครึ่ง

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

administrator

September 1, 2022

ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ควรลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการมีราคาต่ำลงไหม

administrator

August 24, 2022

ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด กับการเบิกค่าเช่าบ้าน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่และไม่มีสิทธิจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ รัฐควรจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ครอบคลุมถึงข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือผลักดันให้มีโครงการบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่

administrator

August 24, 2022

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

administrator

August 24, 2022

หักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้หรือไม่ ?

หักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้หรือไม่ ?
นาย ก. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่ง ซึ่งนาย ก. เห็นว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

administrator

August 24, 2022

รัฐวิสาหกิจกับการจ้างงานคนพิการ

รัฐวิสาหกิจกับการจ้างงานคนพิการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจ้างงานให้กับผู้พิการ

administrator

August 20, 2022
1 2