ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ถาม : ควรลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการมีราคาต่ำลงไหม

ตอบ : เรื่องนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตอบข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ว่า ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวจากร้อยละ ๑0 เหลือร้อยละ ๖.๓ เมื่อรวมกับภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีกร้อยละ 0.๗ จะเท่ากับจัดเก็บที่อัตราร้อยละ ๗ ทั้งนี้การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลและรายได้ของ อปท. และอาจส่งผลให้มีงบประมาณในการพัฒนาประเทศจัดบริการสาธารณะและจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ลดลง ดังนั้น การพิจารณาปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจการคลังของประเทศในภาพรวมด้วย

*******************************