รัฐวิสาหกิจกับการจ้างงานคนพิการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจ้างงานให้กับผู้พิการ

                  เรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ว่า ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕0 แล้ว

****************