คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงการคลังผานทางโทรศัพท์ ่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบการจัดเก ั ็บภาษี เช่น หลอกวา่ เป็นเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร โทรศัพท์มาแจ้งวา่ มีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศ แต่ของตกค้างอยูที่ด่ ่านศุลกากร เนื่องติดปัญหาด้าน
ภาษีกบกรมศุลกากร และแจ้งให้จ ั ่ายเงินค่าดําเนินการ ไม่เช่นนั้นจะถูกยึดพัสดุ หรือในกรณีล่าสุด ที่มีการแอบอ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลผู้เสียภาษี และแจ้งวา่ จะดําเนินการคืนภาษีให้ โดยหลอกให้
ลงทะเบียนใน URL เว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือส่ง sms หรือ อีเมลให้กดลิ๊งค์
ปลอม หรือให้ส่ง OTP6 หลัก และหลอกลวงวาเงินภาษีจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เสียภาษีภายใน ่ 1 -2วันทําการ